Oferta programowa poradni
Rok szkolny 2023/2024

Oferta poradni - działalność całoroczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku
w roku szkolnym 2023/2024 proponuje:

Diagnozę i wydanie opinii w sprawie:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • zwolnienia z nauki drugiego języka obcego (dotyczy uczniów z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera),
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
 • o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksji rozwojowej),
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej w przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów z innymi kandydatami,
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonania określonej pracy lub nauki zawodu,
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce,
 • inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży (np. dla PZP, poradni foniatrycznej, sądu, itd.), w tym:
  • oceny rozwoju procesów przetwarzania sensorycznego,
  • oceny rozwoju społeczno-emocjonalnego,
  • oceny rozwoju mowy.
Diagnozę i wydawanie orzeczeń w sprawie:
 • kształcenia specjalnego uczniów, słuchaczy i wychowanków:
  • niesłyszących i słabosłyszących,
  • niewidomych i słabowidzących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  • zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  • niedostosowanych społecznie,
 • potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
 • potrzeby indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 • potrzeby indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
W zakresie terapii w naszej poradni prowadzimy:
 • wczesne wspomaganie rozwoju, a jako OKRO - interdyscyplinarne wczesne wspomaganie rozwoju w ramach rządowego projektu „Za Życiem”,
 • indywidualne terapie zaburzeń rozwoju procesów przetwarzania sensorycznego (terapia ntegracji sensorycznej),
 • zajęcia wszechstronnej stymulacji rozwoju dziecka (terapia ogólnorozwojowa),
 • indywidualne terapie logopedyczne dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wy-mowy, jąkającymi się - dzieci do 3 r.ż., dzieci przedszkolne oraz szkolne,
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (przemoc, alkoholizm, konflikty w rodzinie),
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, (także jako wsparcie w okresie COVID),
 • terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w nauce,
 • terapia aktywująca funkcje uczestniczące w procesie uczenia się matematyki uczniów klas 0 – III, IV - VIII,
 • terapia dzieci z dysleksją rozwojową,
 • terapia ręki,
 • terapia EEG Biofeedback (ADHD, ADD, zaburzenia koncentracji, postawy lękowe i depresyjne, zachowania agresywne),
 • terapia funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment (IE),
 • trening przetwarzania słuchowego,
 • grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z rozpoznanym ADHD,
 • terapia metodą Kids’ Skills dla uczniów klas I –IV szkoły podstawowej,
 • terapia „Nawigacja w kryzysie”- innowacja pedagogiczna dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych,
 • diagnoza i terapia metodą Warnkego,
 • Trening Zastępowania Agresji dla uczniów z zaburzeniami zachowania,
 • wsparcie rodzin,
 • Trening Umiejętności Społecznych.
W zakresie doradztwa prowadzimy:
 • doradztwo wychowawcze dla rodziców i nauczycieli (trudności wychowawcze, problemy okresu dojrzewania, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania i inne),
 • orientacja i poradnictwo zawodowe, pomoc w przygotowaniu do wyboru kierunku dalszego kształcenia i wyboru zawodu,
 • działania mediacyjne między stronami konfliktu (uczniami, rodzicami, nauczycielami),
 • działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
 • działania w zakresie doradztwa i profilaktyki dla uczniów (indywidualne i grupowe) związane ze skutkami pandemii takimi jak: zaburzenia emocjonalne, odosobnienie, izolacja od grupy rówieśniczej, negatywne skutki zdalnego nauczania, uzależnienie od gier komputerowych, internetu, portali społecznościowych, itp.,
 • doradztwo, konsultacje dla rodziców dzieci i rodzin obcokrajowców w problemach adap-tacyjnych w nowym środowisku życia i innych problemach,
 • porady i konsultacje dla rodzin obcokrajowców związane z przeżyciami traumatycznymi m.in. dotyczącymi trwającego konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy.

W zakresie doradztwa edukcyjno-zawodowego proponujemy:

 • organizowanie spotkań tematycznych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z zakresu orientacji i doradztwa zawodowego,
 • udzielanie wsparcia metodycznego początkującym szkolnym doradcom zawodowym lub pedagogom realizującym zadania w zakresie doradztwa zawodowego,
 • motywowanie uczniów do wybierania i kontynuowania nauki w zawodzie,
 • pomoc w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
W zakresie profilaktyki oferujemy:
 • prowadzenie przesiewowych badań słuchu, mowy,
 • prowadzenie badań przetwarzania słuchowego,
 • prowadzenie przesiewowych badań integracji sensorycznej,
 • prelekcje dla rodziców zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami,
 • zajęcia warsztatowe dla rodziców w zakresie rozwoju ich umiejętności wychowawczych,
 • prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży, także jako wsparcie w okresie COVID,
 • udzielanie konsultacji rodzicom, nauczycielom i innym osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą,
 • udzielanie wsparcia pedagogom, psychologom szkolnym, logopedom, nauczycielom w rejonie działania poradni, również w zakresie zapobiegania negatywnym skutkom okresu COVID,
 • wsparcie szkół w realizacji szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych,
 • wsparcie w realizacji ogólnopolskich programów profilaktycznych.

DZIECI W WIEKU 0 - 3 r. ż.: Oferta dla rodziców i dla dzieci w wieku 0 - 3 r. ż.

DZIECI W WIEKU 0-3 r.ż.

Oferta dla rodziców i dla dzieci w wieku 0-3 r.ż.
w roku szkolnym 2023/2024

Zajęcia indywidualne dla dzieci

Terapia logopedyczna dzieci do 3.r.ż., dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.

Magdalena Świtalska
Małgorzata Balcerzak-Mirocha

Zajęcia z dziećmi w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju (od wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole).

Honorata Jamróz
Marta Mossakowska
Elżbieta Brilowska
Joanna Łepek
Monika Kędzierska
Magdalena Świtalska
Małgorzata Balcerzak-Mirocha
Andrii Vatulia
Dolores Wasilewska

Zajęcia logopedyczne dla dzieci od 4 r.ż. w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, konsultacje neurologopedyczne. Anna Dąbrowska
Magdalena Świtalska

Zajęcia ogólnorozwojowe (wszechstronna stymulacja rozwoju małego dziecka).

Honorata Jamróz
Marta Mossakowska
Andrii Vatulia
Zajęcia fizjoterapeutyczne Monika Kędzierska
Ewa Kajkowska

 Porady, konsultacje dla rodziców

Konsultacje dla rodziców w sprawach rozwojowych ich dzieci i trudności wychowawczych.

Honorata Jamróz
Marta Mossakowska
Elżbieta Brilowska
Magdalena Świtalska
Małgorzata Balcerzak-Mirocha

Konsultacje logopedyczne dla rodziców w sprawach związanych z rozwojem językowym ich dzieci.

Magdalena Świtalska
Małgorzata Balcerzak-Mirocha
Małgorzata Daglis-Hopało
PRZEDSZKOLE: Oferta dla rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym

PRZEDSZKOLE

Oferta dla rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym
w roku szkolnym 2023/2024

DLA DZIECI

Zajęcia indywidualne dla dzieci w poradni

Indywidualne zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, w tym z odroczonym obowiązkiem szkolnym. Honorata Jamróz
Marta Mossakowska
Indywidualna terapia logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym. Małgorzata Daglis-Hopało
Małgorzata Balcerzak-Mirocha
Magdalena Świtalska
Anna Dąbrowska
Terapia EEG biofeedback dla dzieci.
Małgorzata Daglis-Hopało
Terapia ręki – zajęcia indywidualne dla dzieci z obniżoną sprawnością motoryczną dłoni.  Dolores Wasilewska
Katarzyna Michalska-Kapela
 Terapia zaburzeń integracji sensoryczno-motorycznej  Elżbieta Brilowska
Joanna Łepek
 Fizjoterapia  Monika Kędzierska
Ewa Kajkowska

 Obserwacja dzieci na terenie przedszkola

Przesiewowe badanie słuchu Małgorzata Daglis-Hopało
Magdalena Świtalska
Przesiewowe badania w zakresie integracji sensorycznej
Joanna Łepek
Elżbieta Brilowska
Przesiewowe badania w zakresie fizjoterapii
 Monika Kędzierska
Udzielanie pomocy nauczycielom w zagadnieniach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Marta Mossakowska
Elżbieta Brilowska
Honorata Jamróz
Magdalena Świtalska
Dolores Wasilewska

 DLA RODZICÓW
Porady i konsultacje indywidualne dla rodziców

Konsultacje dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Honorata Jamróz
Dolores Wasilewska
Marta Mossakowska
Małgorzata Balcerzak-Mirocha
Punkt wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami
 • dzieci z wadami wzroku i niedowidzące,
 • dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.
Dolores Wasilewska
Marta Mossakowska
Honorata Jamróz
Jolanta Kamińska
Małgorzata Balcerzak-Mirocha
Magdalena Świtalska

Konsultacje dla rodziców dzieci objętych zajęciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Marta Mossakowska
Elżbieta Brilowska
Joanna Łepek
Honorata Jamróz
Dolores Wasilewska
Magdalena Świtalska
Małgorzata Balcerzak-Mirocha
Andrii Vatulia
Anna Dąbrowska
Monika Kędzierska

Konsultacje dla nauczycieli i rodziców dzieci niemówiących wymagających alternatywnych sposobów komunikowania się.

 • Opracowanie diagnozy umiejętności komunikowania się z otoczeniem dla niemówiących.
 • Konstruowanie i opracowanie strategii.
 • Pomoc w przygotowaniu materiałów wspomagających.
Małgorzata Balcerzak-Mirocha
Magdalena Świtalska

 Zajęcia dla rodziców – prelekcje, warsztaty

„Jak przygotować dziecko do przedszkola?” – prelekcja dla rodziców dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.

Honorata Jamróz,
Elżbieta Brilowska
Marta Mossakowska

„Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym” – prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

Jolanta Łaćwik-Kowalczuk
UCZNIOWIE: Oferta dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

UCZNIOWIE
Oferta dla  uczniów w roku szkolnym 2023/2024

Zajęcia indywidualne dla uczniów w poradni

Terapia pedagogiczna – usprawnianie głęboko zaburzonych funkcji percepcyjnych, doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia (uczniowie klas I-IV, V-VIII). Jolanta Natora
Katarzyna Michalska-Kapela
Anna Dąbrowska
Luiza Rajkowska
Dolores Wasilewska

Wsparcie w zakresie korygowania i kompensowania trudności w nauce, które nasiliły się w okresie COVID.

Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter

Indywidualne zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci z objawami nadpobudliwości psychoruchowej (uczniowie klas I – IV, V - VIII). Michał Bujarski
Zenon Bereżański

Terapia EEG biofeedback dla uczniów.

Małgorzata Daglis-Hopało
Zenon Bereżański

Terapia funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment (terapia IE - forma indywidualna) – terapia stymulująca procesy poznawcze, skierowana dla uczniów z normą intelektualną, zapisy odbywają się po wcześniejszej diagnozie i/lub konsultacji z pedagogiem prowadzącym.

Jolanta Kamińska

Trening przetwarzania słuchowego

Jolanta Kamińska
 Trening Umiejętności Społecznych.  Agnieszka Szreter
Dolores Wasilewska
 Terapia zaburzeń integracji sensoryczno-motorycznej.  Elżbieta Brilowska
Joanna Łepek
Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach - TRS (indywidualna pomoc psychologiczno - pedagogiczna). Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Indywidualna pomoc psychologiczna. Michał Bujarski
Jolanta Łaćwik-Kowalczuk
Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Honorata Jamróz
Iryna Vatulia
Andrii Vatulia
Marta Mossakowska - dzieci z klas I - III
Indywidualna terapia logopedyczna. Małgorzata Daglis-Hopało
Anna Dąbrowska
Magdalena Świtalska
Indywidualne konsultacje dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym z uwagi na szkodliwe i nadmierne korzystanie z zasobów internetowych. Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter
Michał Bujarski
Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Doradztwo edukacyjno-zawodowe.
Diagnoza pedagogiczna – kompleksowa ocena preferencji i predyspozycji edukacyjno-zawodowych.
Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter
Terapia widzenia Dolores Wasilewska
Fizjoterapia Monika Kędzierska
Ewa Kajkowska
Indywidualna pomoc psychologiczna dla młodzieży z pogorszonym samopoczuciem psychicznym Michał Bujarski
Jolanta Łaćwik-Kowalczuk
Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Honorata Jamróz
Kształtowanie kompetencji społecznych uczniów po długotrwałej nieobecności w szkole - konsultacje indywidualne lub spotkania w małych grupach. Agnieszka Szreter
Luiza Rajkowska
Terapia metodą Warnkego. Katarzyna Michalska-Kapela

 

Zajęcia grupowe dla uczniów w poradni

Warsztaty dla dzieci z ADHD – cykl 10 spotkań (grupy 8-10 osobowe), konieczne zaświadczenie lekarskie potwierdzające diagnozę ADHD. Michał Bujarski
Zenon Bereżański
„Trening Zastępowania Agresji” – zajęcia dla dzieci z klas I-III, IV-VIII, klasy gimnazjalnej. TZA jest metodą interwencji skierowanej na zmianę zachowań agresywnych i przemocowych dzieci, młodzieży i dorosłych na zachowania pożądane, prospołeczne. Program jest odpowiedni zarówno dla sprawców, jak i ofiar przemocy. Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Agnieszka Szreter
Warsztaty dla uczniów klas VII – VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych nt.” Nawigacja w kryzysie”(w tym wsparcie po okresie COVID).  Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk

Zajęcia grupowe dla uczniów na terenie szkół

"Cyberprzemoc" – zajęcia warsztatowe, kształtujące umiejętności bezpiecznego i rozważnego korzystania z multimediów.

Agnieszka Szreter
Luiza Rajkowska
Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk

"Warsztaty kreatywnego myślenia" - dla dzieci z klas IV - VIII

Katarzyna Michalska-Kapela

„Emocjonalny zawrót głowy” – cykl warsztatów rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne – dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych. Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Danuta Hałasiewicz-Tokarska
 „Trening twórczego myślenia” – zajęcia warsztatowe dla klas VII - VIII.  Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie  Jolanta Łaćwik-Kowalczuk
Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Kształtowanie kompetencji społecznych uczniów po długotrwałej nieobecności w szkole - spotkania w małych grupach  Agnieszka Szreter
Luiza Rajkowska
RODZICE: Oferta dla rodziców

RODZICE
Oferta dla rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Spotkania i warsztaty odbywają się na terenie poradni i na terenie placówek.

Porady i konsultacje indywidualne.

Konsultacje rodzinne - Szkoła dla Rodziców. Agnieszka Szreter
Luiza Rajkowska
Porady, konsultacje dla rodziców, nauczycieli, młodzieży w sprawie trudności edukacyjnych. Jolanta Natora
Jolanta Kamińska
Agnieszka Szreter
Luiza Rajkowska
Anna Dąbrowska
Zenon Bereżański
Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk Katarzyna Michalska-Kapela
Dolores Wasilewska
Marta Mossakowska
Konsultacje dla rodziców dzieci z trudnościami emocjonalnymi. Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Michał Bujarski
Jolanta Łaćwik-Kowalczuk
Andrii Vatulia
Iryna Vatulia
 Konsultacje dla rodziców dzieci zagrożonych uzależnieniem od komputera i innych urządzeń multimedialnych (także jako wsparcie w okresie COVID). Agnieszka Szreter
Luiza Rajkowska
Michała Bujarski
Danuta Hałasiewcz-Tokarska
Katarzyna Michalska-Kapela
 Konsultacje dla rodziców dziecka zdolnego. Luiza Rajkowska
Michał Bujarski
Jolanta Łaćwik-Kowalczuk
Konsultacje dla uczniów i rodziców, dotyczące pomocy w wyborze zawodu i szkoły. Agnieszka Szreter
Luiza Rajkowska
Konsultacje indywidualne dla rodziców, których dzieci szkodliwie korzystają z multimediów. Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter
Konsultacje wspierające dla rodziców, których dzieci realizują obowiązek szkolny w edukacji domowej, a także uczestniczą w procesie nauczania w formie zdalnej. Luiza Rajkowska
Anna Dąbrowska
Indywidualna pomoc pedagogiczna i konsultacje dla rodziców, których dzieci wykazują duże trudności adaptacyjne w środowisku szkolnym. Luiza Rajkowska
Udzielanie pomocy w organizacji czasu wolnego, spędzanego z całą rodziną Michał Bujarski
Porady i konsultacje dla rodziców w zakresie dbałości o dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży  Jolanta Łaćwik-Kowalczuk
Marta Mossakowska
Honorata Jamróz
Wsparcie dla rodziców w sytuacjach kryzysowych w rodzinie wynikających z długotrwałej izolacji społecznej, odosobnienia, rozłąki członków rodziny
Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter
Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Wsparcie rodzin (konsultacje rodzinne w zakresie psychoterapii pozytywnej)
Iryna Vatulia
Porady dla rodziców związane z adaptacją rodzin w nowym środowisku życia (dla obcokrajowców)
Iryna Vatulia
Andrii Vatulia
Porady i konsultacje indywidualne dla rodzin obcokrajowców związane z przeżyciami traumatycznymi dotyczącymi m.in. trwającego konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy Iryna Vatulia
Andrii Vatulia

Zajęcia dla rodziców - spotkania, prelekcje

Gotowość szkolna. Jak przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole?- prelekcja dla rodziców dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne. Honorata Jamróz
Jolanta Natora
Jolanta Kamińska
Magdalena Świtalska
Dolores Wasilewska
Spotkania dla rodziców szkół podstawowych, biorących udział w realizacji programu „Na nałogi wystaw rogi”. Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Wspomaganie młodzieży w okresie dorastania - prelekcja dla rodziców. Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter
Spotkania z rodzicami dotyczące wyboru dalszej ścieżki kształcenia dzieci i młodzieży. Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter
Zajęcia edukacyjne dla rodziców i nauczycieli na temat skutecznych metod radzenia sobie z problemem nadmiernego korzystania z multimediów przez dzieci i młodzież. Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter
Niegrzeczne dziecko?- wpływ niezintegrowanych odruchów posturalnych na zachowanie dziecka Elżbieta Brilowska
Monika Kędzierska
Ewa Kajkowska

Zajęcia dla rodziców - warsztaty

Jak wspierać rozwój społeczno-emocjonalny dziecka?” – - spotkanie dla rodziców dzieci biorących udział w warsztatach – „Emocjonalny zawrót głowy”. Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Spotkania z rodzicami dzieci z rozpoznanym ADHD, które uczęszczają na warsztaty. Zenon Bereżański
Michał Bujarski
„Jak pracować z dzieckiem wg treningu zastępowania agresji” – - cykl spotkań dla rodziców, których dzieci uczestniczą w Treningu Zastępowania Agresji. Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Agnieszka Szreter
Szkoła dla rodziców” - warsztaty. Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter
Doradztwo zawodowe

Preorientacja zawodowa dla uczniów szkół podstawowych.
Orientacja i poradnictwo edukacyjno-zawodowe
dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

mgr Luiza Rajkowska - pedagog, doradca zawodowy
mgr Agnieszka Szreter - pedagog, doradca zawodowy

 • Grupowe zajęcia dla uczniów (szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych) aktywizujące do świadomego wyboru zawodu/szkoły i planowania kariery edukacyjno-zawodowej.
  Liczba godzin zajęć zależna od potrzeb szkół/placówek oświatowych.

  Prowadzące: mgr Luiza Rajkowska, mgr Agnieszka Szreter

 • Spotkania informacyjne dla rodziców uczniów kończących szkołę podstawową/szkołę ponadpodstawową.
  Prowadzące: mgr Luiza Rajkowska, mgr Agnieszka Szreter
  Tematyka spotkań:
  • "Stan zdrowia dziecka a wybór zawodu i szkoły" – ograniczone możliwości wyboru ścieżki kształcenia zawodowego ze względu na stan zdrowia – 45 minut.
  • "Rodzic – doradcą w drodze kariery. O znaczącej roli rodzica w przygotowaniu dziecka do wyboru zawodu i szkoły" – 45 minut.
  • "Dlaczego warto rozwijać zainteresowania dziecka - zajęcia dla rodziców uczniów szkół podstawowych" - 45 min.
  • "Spotkanie informacyjne dla rodziców ucznió VII i VIII przygotowanie dziecka do wyboru kierunku kształcenia w szkole ponadpodstawowej" - 35 minut.
 • Spotkania informacyjne przeznaczone dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, szkolnych doradców zawodowych i innych zainteresowanych tematyką poradnictwa zawodowego młodzieży.
  Tematyka spotkań będzie dotyczyła aspektów poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, warsztatu pracy szkolnego doradcy zawodowego oraz jego pracy merytorycznej i metodycznej.
  Informacje o planowanych spotkaniach będą wyświetlone na stronie internetowej poradni.
 • Rola rodzica w przygotowaniu dziecka do wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej - zebrania informacyjne dla rodziców uczniów gimnazjum
  Prowadząca: mgr Luiza Rajkowska
 • Porady indywidualne dla uczniów dotyczące wyboru zawodu i szkoły organizowane na terenie poradni lub na terenie szkoły.
 • Porady indywidualne dla rodziców w siedzibie poradni oraz na terenie szkoły, placówki. ­
 • Konsultacje przeznaczone dla pedagogów i szkolnych doradców zawodowych dotyczące organizacji warsztatu pracy, pomocy medycznej, wymiany doświadczeń, wymiany materiałów z obszarów poradnictwa edukacyjno-zawodowego.
 • Kompleksowa diagnoza pedagogiczna związana z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia/kariery zawodowej. Dotyczy  sprawdzenia i oceny możliwości psychofizycznych, zainteresowań dziecka w kontekście wyboru zawodu i szkoły.
 • Wsparcie merytoryczne i metodyczne szkolnych doradców zawodowych (adeptów zawodu).
 • Pomoc merytoryczna przy organizacji targów edukacyjnych i giełd szkolnych.
Działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia

Działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
w roku szkolnym 2023/2024

Koordynator zespołu ds. profilaktyki i promocji zdrowia
mgr Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk

b14_2

Indywidualne konsultacje  w ramach profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia (spotkania obywać się będą wg potrzeb zgłaszanych przez szkoły).

Wspieranie imprez środowiskowych, uczestnictwo w projektach lokalnych m.in. szkolne i gminne konkursy profilaktyczne. Wspieranie nauczycieli w przeprowadzeniu szkolnych i gminnych konkursów profilaktycznych (według zgłoszeń z placówek).

Realizacja zajęć z zakresu promocji zdrowia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych i przedszkolaków
- 3 godziny - organizacja zajęć według potrzeb danej grupy wiekowej.

Realizacja programu „Na nałogi wystaw rogi” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  - 4 godziny - organizacja zajęć według potrzeb danej grupy wiekowej.

Promocja zdrowia i psychoedukacja w zakresie zapobiegania i terapii chorób cywilizacyjnych  wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.


Prowadzenie komputerowych badań słuchu jako zapobieganie nieprawidłowościom rozwojowym i trudnościom szkolnym w ramach promocji zdrowia.
Prowadzące:
mgr Jolanta Kamińska
mgr Małgorzata Daglis-Hopało
mgr Magdalena ŚwitalskaWarsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
(termin, miejsce oraz forma do ustalenia).

Zagrożenia cywilizacyjne XXI wieku – warsztaty dla uczniów. Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Bullying jako nowe formy zagrożenia” – warsztaty dla uczniów.

Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Danuta Hałasiewicz-Tokarska

Seksting i granice prywatności” – zajęcia dla uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej oraz klas w szkole ponadpodstawowej. Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Danuta Hałasiewicz-Tokarska
„Miłość a elektroniczna fascynacja” – zajęcia dla uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej oraz klas w szkole ponadpodstawowej. Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
„Profilaktyka czerniaka skóry” – warsztaty dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz klas w szkole ponadpodstawowej. Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Warsztaty profilaktyki HIV/AIDS. Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Zapobieganie przemocy w cyberprzestrzeni. Świat gier komputerowych, portali społecznych i jego wpływ na rozwój biologiczny i psychospołeczny dziecka (nastolatka). Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter
Michał Bujarski
Zajęcia wspierające kompetencje społeczno - emocjonalne dzieci 6-letnich „Bezpieczny Przedszkolak”. Marta Mossakowska

 

b14_2

Propozycje tematów spotkań z rodzicami i z nauczycielami: (termin, miejsce oraz forma do ustalenia).

Profilaktyka wad wymowy Jolanta Kamińska
Małgorzata Daglis-Hopało
Magdalena Świtalska
Anna Dąbrowska
Zagrożenia cywilizacyjne XXI wieku. Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Agnieszka Szreter
Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Michał Bujarski
Zapobieganie przemocy rówieśniczej w cyberprzestrzeni. Świat gier komputerowych, portali społecznych i jego wpływ na rozwój biologiczny i psychospołeczny dziecka (nastolatka). Agnieszka Szreter
Luiza Rajkowska
Michał Bujarski
Mobing i bullying w szkole. Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Szkodliwy wpływ nadmiernego korzystania z multimediów na dzieci i młodzież. Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter
Michał Bujarski
Różne oblicza nadpobudliwości psychoruchowej. Agnieszka Szreter
Michał Bujarski
Profilaktyka zaburzeń emocjonalnych związanych z wystąpieniem izolacji, odosobnienia, rozłąki z bliskimi
Psycholodzy

Szkolenia na zapotrzebowanie szkół i placówek - propozycje tematów

Spotkania szkoleniowe na zapotrzebowanie szkół i placówek
propozycje tematów w roku szkolnym 2023/2024

(termin, miejsce oraz forma do ustalenia)

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju. Elżbieta Brilowska
Marta Mossakowska
Inspirowanie terapii w  przedszkolach, szkołach, udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie terapii integracji sensorycznej. Elżbieta Brilowska
Dojrzałość neuromotoryczna w ocenie dojrzałości szkolnej. Elżbieta Brilowska
Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jolanta Kamińska
Trudności okresu dojrzewania. Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Agnieszka Szreter
Pomoc dziecku w sytuacji kryzysowej. Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Ryzyko próby samobójczej. Agnieszka Szreter
Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Jak pomagać dziecku w szkole – interpretacja opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jolanta Kamińska
Wspomaganie i współpraca nauczycieli z rodzicami. Jolanta Kamińska

 

Możliwe jest także zorganizowanie innych szkoleń i warsztatów
po wcześniejszym uzgodnieniu tego z dyrektor poradni.
Kontakt
Adres
ul. Fabryczna 1
76-200 Słupsk
Kontakt
tel.(fax) 59 8456085
tel. 571 381 158
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia
 • Pon – Pt
  8.00 – 18.00
 • Sb– Ndz
  nieczynne
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
© All rights reserved.
Designed by DJ-Extensions.