Oferta programowa poradni
Rok szkolny 2022/2023

Oferta poradni - działalność całoroczna

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku
w roku szkolnym 2022/2023 proponuje:

Diagnozę i wydanie opinii w sprawie:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • zwolnienia z nauki drugiego języka obcego (dotyczy uczniów z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera),
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
 • o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksji rozwojowej),
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej w przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów z innymi kandydatami,
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonania określonej pracy lub nauki zawodu,
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce,
 • inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży (np. dla PZP, poradni foniatrycznej, sądu, itd.), w tym:
  • oceny rozwoju procesów przetwarzania sensorycznego,
  • oceny rozwoju społeczno-emocjonalnego,
  • oceny rozwoju mowy.
Diagnozę i wydawanie orzeczeń w sprawie:
 • kształcenia specjalnego uczniów, słuchaczy i wychowanków:
  • niesłyszących i słabosłyszących,
  • niewidomych i słabowidzących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  • zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  • niedostosowanych społecznie,
 • potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
 • potrzeby indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 • potrzeby indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
W zakresie terapii w naszej poradni prowadzimy:
 • wczesne wspomaganie rozwoju, a jako OKRO - interdyscyplinarne wczesne wspomaganie rozwoju w ramach rządowego projektu „Za Życiem”,
 • indywidualne terapie zaburzeń rozwoju procesów przetwarzania sensorycznego (terapia ntegracji sensorycznej),
 • zajęcia wszechstronnej stymulacji rozwoju dziecka (terapia ogólnorozwojowa),
 • indywidualne terapie logopedyczne dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wy-mowy, jąkającymi się - dzieci do 3 r.ż., dzieci przedszkolne oraz szkolne,
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (przemoc, alkoholizm, konflikty w rodzinie),
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, (także jako wsparcie w okresie COVID),
 • terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w nauce,
 • terapia aktywująca funkcje uczestniczące w procesie uczenia się matematyki uczniów klas 0 – III, IV - VIII,
 • terapia dzieci z dysleksją rozwojową,
 • terapia ręki,
 • terapia EEG Biofeedback (ADHD, ADD, zaburzenia koncentracji, postawy lękowe i depresyjne, zachowania agresywne),
 • terapia funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment (IE),
 • terapia widzenia dla dzieci słabowidzących,
 • grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z rozpoznanym ADHD,
 • interwencja w przypadku przemocy rówieśniczej – Metoda Wspólnej Sprawy Kena Ribiego – praca z uczniami klas IV-VIII,
 • terapia metodą Kids’ Skills dla uczniów klas I –IV szkoły podstawowej,
 • terapia „Nawigacja w kryzysie”- innowacja pedagogiczna dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych,
 • „Z ortografią i czytaniem kolorowo niech się stanie” – innowacja pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w nauce ortografii,
 • diagnoza i terapia metodą Warnkego,
 • Trening Zastępowania Agresji dla uczniów z zaburzeniami zachowania,
 • Trening Umiejętności Społecznych.
W zakresie doradztwa prowadzimy:
 • doradztwo wychowawcze dla rodziców i nauczycieli (trudności wychowawcze, problemy okresu dojrzewania, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania i inne),
 • orientacja i poradnictwo zawodowe, pomoc w przygotowaniu do wyboru kierunku dalszego kształcenia i wyboru zawodu,
 • działania mediacyjne między stronami konfliktu (uczniami, rodzicami, nauczycielami),
 • działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
 • działania w zakresie doradztwa i profilaktyki dla uczniów (indywidualne i grupowe) związane ze skutkami pandemii takimi jak: zaburzenia emocjonalne, odosobnienie, izolacja od grupy rówieśniczej, negatywne skutki zdalnego nauczania, uzależnienie od gier komputerowych, internetu, portali społecznościowych, itp.,
 • doradztwo, konsultacje dla rodziców dzieci i rodzin obcokrajowców w problemach adap-tacyjnych w nowym środowisku życia i innych problemach,
 • porady i konsultacje dla rodzin obcokrajowców związane z przeżyciami traumatycznymi m.in. dotyczącymi trwającego konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy.

W zakresie doradztwa edukcyjno-zawodowego proponujemy:

 • organizowanie spotkań tematycznych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z zakresu orientacji i doradztwa zawodowego,
 • udzielanie wsparcia metodycznego początkującym szkolnym doradcom zawodowym lub pedagogom realizującym zadania w zakresie doradztwa zawodowego,
 • motywowanie uczniów do wybierania i kontynuowania nauki w zawodzie,
 • pomoc w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
W zakresie profilaktyki oferujemy:
 • prowadzenie przesiewowych badań słuchu, mowy,
 • prowadzenie badań przetwarzania słuchowego,
 • ,prowadzenie badań wzroku i funkcji wzrokowych,
 • prowadzenie przesiewowych badań integracji sensorycznej,
 • prelekcje dla rodziców zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami,
 • zajęcia warsztatowe dla rodziców w zakresie rozwoju ich umiejętności wychowawczych,
 • prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży, także jako wsparcie w okresie COVID,
 • udzielanie konsultacji rodzicom, nauczycielom i innym osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą,
 • udzielanie wsparcia pedagogom, psychologom szkolnym, logopedom, nauczycielom w rejonie działania poradni, również w zakresie zapobiegania negatywnym skutkom okresu COVID,
 • wsparcie szkół w realizacji szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych,
 • wsparcie w realizacji ogólnopolskich programów profilaktycznych.

DZIECI W WIEKU 0 - 3 r. ż.: Oferta dla rodziców i dla dzieci w wieku 0 - 3 r. ż.

DZIECI W WIEKU 0-3 r.ż.

Oferta dla rodziców i dla dzieci w wieku 0-3 r.ż.
w roku szkolnym 2022/2023

Zajęcia indywidualne dla dzieci

Terapia logopedyczna dzieci do 3.r.ż., dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.

Magdalena Świtalska
Małgorzata Balcerzak-Mirocha

Zajęcia z dziećmi w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju (od wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole).

Honorata Jamróz
Marta Mossakowska
Elżbieta Brilowska
Joanna Łepek
Monika Kędzierska
Agnieszka Morzyńska-Burak
Magdalena Świtalska
Małgorzata Balcerzak-Mirocha
Zajęcia logopedyczne dla dzieci od 4 r.ż. w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, konsultacje neurologopedyczne. Anna Dąbrowska

Zajęcia ogólnorozwojowe (wszechstronna stymulacja rozwoju małego dziecka).

Honorata Jamróz
Marta Mossakowska
Zajęcia fizjoterapeutyczne Monika Kędzierska

 >Porady, konsultacje dla rodziców

Konsultacje dla rodziców w sprawach rozwojowych ich dzieci i trudności wychowawczych.

Honorata Jamróz
Marta Mossakowska
Elżbieta Brilowska
Agnieszka Morzyńska-Burak

Konsultacje logopedyczne dla rodziców w sprawach związanych z rozwojem językowym ich dzieci.

Magdalena Świtalska /Małgorzata Balcerzak-Mirocha
Małgorzata Daglis-Hopało

Konsultacje dla rodziców w sprawach związanych z terapią widzenia dzieci z uszkodzonym wzrokiem.

Agnieszka Morzyńska-Burak
PRZEDSZKOLE: Oferta dla rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym

PRZEDSZKOLE

Oferta dla rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym
w roku szkolnym 2022/2023

DLA DZIECI

Zajęcia indywidualne dla dzieci w poradni

Indywidualne zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, w tym z odroczonym obowiązkiem szkolnym. Honorata Jamróz
Marta Mossakowska
Indywidualna terapia logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym. Małgorzata Daglis-Hopało
Małgorzata Balcerzak-Mirocha
Magdalena Świtalska
Terapia EEG biofeedback dla dzieci.
Małgorzata Daglis-Hopało
Terapia ręki – zajęcia indywidualne dla dzieci z obniżoną sprawnością motoryczną dłoni.  Iwona Rogozińska
 Terapia zaburzeń integracji sensoryczno-motorycznej  Elżbieta Brilowska
Joanna Łepek
 Fizjoterapia  Ewa Kajkowska

 Obserwacja dzieci na terenie przedszkola

Przesiewowe badanie funkcji wzrokowych u 6-latków Agnieszka Morzyńska-Burak
Przesiewowe badanie słuchu Małgorzata Daglis - Hopało
Magdalena Świtalska
Udzielanie pomocy nauczycielom w zagadnieniach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Marta Mossakowska
Elżbieta Brilowska
Honorata Jamróz
Agnieszka Morzyńska-Burak
Magdalena Świtalska

 DLA RODZICÓW
Porady i konsultacje indywidualne dla rodziców

Konsultacje dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Honorata Jamróz
Agnieszka Morzyńska-Burak
Marta Mossakowska
Małgorzata Balcerzak - Mirocha
Punkt wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami
 • dzieci z wadami wzroku i niedowidzące,
 • dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.
Agnieszka Morzyńska-Burak
Marta Mossakowska
Honorata Jamróz
Jolanta Kamińska
Małgorzata Balcerzak - Mirocha
Magdalena Switalska

Konsultacje dla rodziców dzieci objętych zajęciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Marta Mossakowska
Elżbieta Brilowska
Joanna Łepek
Honorata Jamróz
Agnieszka Morzyńska-Burak
Magdalena Świtalska
Małgorzata Balcerzak - Mirocha
Andrii Vatulia
Anna Dąbrowska

Konsultacje dla nauczycieli i rodziców dzieci niemówiących.

 • Opracowanie diagnozy umiejętności komunikowania się z otoczeniem dla niemówiących.
 • Konstruowanie i opracowanie strategii.
 • Pomoc w przygotowaniu materiałów wspomagających.
Agnieszka Morzyńska-Burak
Małgorzata Balcerzak - Mirocha

 Zajęcia dla rodziców – prelekcje, warsztaty

Wpływ postaw rodzicielskich na zachowanie dziecka
- prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych.

Marta Mossakowska

„Jak przygotować dziecko do przedszkola?” – prelekcja dla rodziców dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.

Honorata Jamróz,
Elżbieta Brilowska
Marta Mossakowska

„Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym” – prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

Jolanta Łaćwik-Kowalczuk
UCZNIOWIE: Oferta dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

UCZNIOWIE
Oferta dla  uczniów w roku szkolnym 2022/2023

Zajęcia indywidualne dla uczniów w poradni

Terapia pedagogiczna – usprawnianie głęboko zaburzonych funkcji percepcyjnych, doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia (uczniowie klas I-IV, V-VIII). Iwona Rogozińska
Jolanta Natora
Anna Dąbrowska
Luiza Rajkowska
Agnieszka Morzyńska - Burak

Wsparcie w zakresie korygowania i kompensowania trudności w nauce, które nasiliły się w okresie COVID.

Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter

Indywidualne zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci z objawami nadpobudliwości psychoruchowej (uczniowie klas I – IV, V - VIII). Michał Bujarski
Agnieszka Szreter

Terapia EEG biofeedback dla uczniów.

Małgorzata Daglis-Hopało
Zenon Bereżański

Terapia funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment (terapia IE - forma indywidualna) – terapia stymulująca procesy poznawcze, skierowana dla uczniów z normą intelektualną, zapisy odbywają się po wcześniejszej diagnozie i/lub konsultacji z psychologiem prowadzącym.

Jolanta Kamińska
 Trening Umiejętności Społecznych.  Agnieszka Szreter
 Terapia zaburzeń integracji sensoryczno-motorycznej.  Elżbieta Brilowska
Joanna Łepek
Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach - TRS (indywidualna pomoc psychologiczno - pedagogiczna). Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Agnieszka Wojewoda - Łukowczyk
Indywidualna pomoc psychologiczna. Michał Bujarski
Jolanta Łaćwik-Kowalczuk
Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Honorata Jamróz
Iryna Vatulia
Andrii Vatulia
Indywidualna terapia logopedyczna. Małgorzata Daglis-Hopało
Anna Dąbrowska
Magdalena Świtalska
Indywidualne konsultacje dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym z uwagi na szkodliwe i nadmierne korzystanie z zasobów internetowych. Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter
Michał Bujarski
Danuta Hałasiewicz - Tokarska
Doradztwo edukacyjno-zawodowe.
Diagnoza pedagogiczna – kompleksowa ocena preferencji i predyspozycji edukacyjno-zawodowych.
Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter
Podnoszenie kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci z zespołem Aspergera. Agnieszka Morzyńska - Burak
Terapia indywidualna dla uczniów słabowidzących – usprawnianie zaburzonego zmysłu wzroku. Agnieszka Morzyńska-Burak
Fizjoterapia Monika Kędzierska
Indywidualne spotkania z uczniami, którzy tracą motywację do pracy podczas zdalnego nauczania (wsparcie w okresie COVID) Michał Bujarski
Marta Mossakowska
Honorata Jamróz
Indywidualna pomoc psychologiczna dla młodzieży z pogorszonym samopoczuciem psychicznym (wsparcie w okresie COVID) Michał Bujarski
Marta Mossakowska
Jolanta Łaćwik - Kowalczuk
Danuta Hałasiewicz - Tokarska
Honorata Jamróz
Kształtowanie kompetencji społecznych uczniów po długotrwałej nieobecności w szkole (wsparcie w okresie COVID)- konsultacje indywidualne lub spotkania w małych grupach. Agnieszka Szreter
Luiza Rajkowska
Terapia metodą Warnkego. Iwona Rogozińska

 

Zajęcia grupowe dla uczniów w poradni

Warsztaty dla dzieci z ADHD – cykl 10 spotkań (grupy 8-10 osobowe), konieczne zaświadczenie lekarskie po-twierdzające diagnozę ADHD. Michał Bujarski
Zenon Bereżański
„Trening Zastępowania Agresji” – zajęcia dla dzieci z klas I-III, IV-VIII, klasy gimnazjalnej. TZA jest metodą interwencji skierowanej na zmianę zachowań agresywnych i przemocowych dzieci, młodzieży i dorosłych na zachowania pożądane, prospołeczne. Program jest odpowiedni zarówno dla sprawców, jak i ofiar przemocy. Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Agnieszka Szreter
Warsztaty dla uczniów klas VII – VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych nt.” Nawigacja w kryzysie”(wsparcie w okresie COVID).  Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk

Zajęcia grupowe dla uczniów na terenie szkół

"Cyberprzemoc" – zajęcia warsztatowe, kształtujące umiejętności bezpiecznego i rozważnego korzystania z multimediów.

Agnieszka Szreter
Luiza Rajkowska
Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk

„Emocjonalny zawrót głowy” – cykl warsztatów rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne – dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych. Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Danuta Hałasiewicz-Tokarska
 „Trening twórczego myślenia” – zajęcia warsztatowe dla klas VII - VIII.  Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Reintegracja ucznia po powrocie do nauki stacjonarnej dla uczniów klas szkół ponadpodstawowych.  Michał Bujarski
Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie (wsparcie w okresie COVID).  Jolanta Łaćwik-Kowalczuk
Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Kształtowanie kompetencji społecznych uczniów po długotrwałej nieobecności w szkole - spotkania w małych grupach (wsparcie w okresie COVID).  Agnieszka Szreter
Luiza Rajkowska
Innowacja pedagogiczna: „Od prokrastynacji do wytrwałości” budowanie motywacji wewnętrznej.  Agnieszka Szreter
Michał Bujarski
RODZICE: Oferta dla rodziców

RODZICE
Oferta dla rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Spotkania i warsztaty odbywają się na terenie poradni i na terenie placówek.

Porady i konsultacje indywidualne.

Konsultacje rodzinne - Szkoła dla Rodziców. Agnieszka Szreter
Luiza Rajkowska
Porady, konsultacje dla rodziców, nauczycieli, młodzieży w sprawie trudności edukacyjnych. Jolanta Natora
Jolanta Kamińska
Agnieszka Szreter
Luiza Rajkowska
Anna Dabrowska
Zenon Bereżański
Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Iwona Rogozińska
Konsultacje dla rodziców dzieci z trudnościami emocjonalnymi. Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Michał Bujarski
Jolanta Łaćwik-Kowalczuk
Andrii Vatulia
Iryna vatulia
 Konsultacje dla rodziców dzieci zagrożonych uzależnieniem od komputera i innych urządzeń multimedialnych (także jako wsparcie w okresie COVID). Agnieszka Szreter
Luiza Rajkowska
Michała Bujarski
Danuta Hałasiewcz-Tokarska
 Konsultacje dla rodziców dziecka zdolnego. Luiza Rajkowska
Michał Bujarski
Jolanta Łaćwik-Kowalczuk
Konsultacje dla uczniów i rodziców, dotyczące pomocy w wyborze zawodu i szkoły. Agnieszka Szreter
Luiza Rajkowska
Konsultacje indywidualne dla rodziców, których dzieci szkodliwie korzystają z multimediów. Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter
Konsultacje wspierające dla rodziców, których dzieci realizują obowiązek szkolny w edukacji domowej, a także uczestniczą w procesie nauczania w formie zdalnej. Luiza Rajkowska
Anna Dąbrowska
Indywidualna pomoc pedagogiczna i konsultacje dla rodziców, których dzieci wykazują duże trudności adaptacyjne w środowisku szkolnym. Luiza Rajkowska
Udzielanie pomocy w organizacji czasu wolnego, spę-dzanego z całą rodziną (wsparcie w okresie COVID). Michał Bujarski
Porady i konsultacje dla rodziców odczuwających stres związany z nauka zdalna dziecka (wsparcie w okresie COVID). Michał Bujarski
Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Porady i konsultacje dla rodziców w zakresie dbałości o dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży (wsparcie w okresie COVID). Jolanta Łaćwik-Kowalczuk
Marta Mossakowska
Honorata Jamróz
Wsparcie dla rodziców w sytuacjach kryzysowych w rodzinie wynikających z długotrwałej izolacji społecznej (wsparcie w okresie COVID). Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter
Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Konsultacje dla rodzin. Iryna Vatulia
Porady i konsultacje indywidualne dla rodzin obcokrajowców związane z przeżyciami traumatycznymi dotyczącymi m.in. trwającego konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy. Iryna Vatulia
Andrii Vatulia

Zajęcia dla rodziców - spotkania, prelekcje

Gotowość szkolna. Jak przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole?- prelekcja dla rodziców dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne. Honorata Jamróz
Jolanta Natora
Jolanta Kamińska
Spotkania dla rodziców uczniów klas I - VIII oraz klasy gimnazjalnej, biorących udział w realizacji programu „Na nałogi wystaw rogi”. Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Wspomaganie młodzieży w okresie dorastania - prelekcja dla rodziców. Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter
Spotkania z rodzicami dotyczące wyboru dalszej ścieżki kształcenia dzieci i młodzieży. Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter
Zajęcia edukacyjne dla rodziców i nauczycieli na temat skutecznych metod radzenia sobie z problemem nadmiernego korzystania z multimediów przez dzieci i młodzież. Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter
Niegrzeczne dziecko?- wpływ niezintegrowanych odru-chów posturalnych na zachowanie dziecka Elżbieta Brilowska

Zajęcia dla rodziców - warsztaty

Jak wspierać rozwój społeczno-emocjonalny dziecka?” – - spotkanie dla rodziców dzieci biorących udział w warsztatach – „Emocjonalny zawrót głowy”. Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Spotkania z rodzicami dzieci z rozpoznanym ADHD, które uczęszczają na warsztaty. Agnieszka Szreter
Michał Bujarski
„Jak pracować z dzieckiem wg treningu zastępowania agresji” – - cykl spotkań dla rodziców, których dzieci uczestniczą w Treningu Zastępowania Agresji. Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Szkoła dla rodziców” - warsztaty. Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter
Doradztwo zawodowe

Preorientacja zawodowa dla uczniów szkół podstawowych.
Orientacja i poradnictwo edukacyjno-zawodowe
dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

mgr Luiza Rajkowska - pedagog, doradca zawodowy
mgr Agnieszka Szreter - pedagog, doradca zawodowy

 • Grupowe zajęcia dla uczniów (szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych) aktywizujące do świadomego wyboru zawodu/szkoły i planowania kariery edukacyjno-zawodowej.
  Liczba godzin zajęć zależna od potrzeb szkół/placówek oświatowych.

  Prowadzące: mgr Luiza Rajkowska, mgr Agnieszka Szreter

 • Spotkania informacyjne dla rodziców uczniów kończących szkołę podstawową/szkołę ponadpodstawową.
  Prowadzące: mgr Luiza Rajkowska, mgr Agnieszka Szreter
  Tematyka spotkań:
  • "Stan zdrowia dziecka a wybór zawodu i szkoły" – ograniczone możliwości wyboru ścieżki kształcenia zawodowego ze względu na stan zdrowia – 45 minut.
  • "Rodzic – doradcą w drodze kariery. O znaczącej roli rodzica w przygotowaniu dziecka do wyboru zawodu i szkoły" – 45 minut.
  • "Dlaczego warto rozwijać zainteresowania dziecka - zajęcia dla rodziców uczniów szkół podstawowych" - 45 min.
  • "Spotkanie informacyjne dla rodziców ucznió VII i VIII przygotowanie dziecka do wyboru kierunku kształcenia w szkole ponadpodstawowej" - 35 minut.
 • Spotkania informacyjne przeznaczone dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, szkolnych doradców zawodowych i innych zainteresowanych tematyką poradnictwa zawodowego młodzieży.
  Tematyka spotkań będzie dotyczyła aspektów poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, warsztatu pracy szkolnego doradcy zawodowego oraz jego pracy merytorycznej i metodycznej.
  Informacje o planowanych spotkaniach będą wyświetlone na stronie internetowej poradni.
 • Rola rodzica w przygotowaniu dziecka do wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej - zebrania informacyjne dla rodziców uczniów gimnazjum
  Prowadząca: mgr Luiza Rajkowska
 • Porady indywidualne dla uczniów dotyczące wyboru zawodu i szkoły organizowane na terenie poradni lub na terenie szkoły.
 • Porady indywidualne dla rodziców w siedzibie poradni oraz na terenie szkoły, placówki. ­
 • Konsultacje przeznaczone dla pedagogów i szkolnych doradców zawodowych dotyczące organizacji warsztatu pracy, pomocy medycznej, wymiany doświadczeń, wymiany materiałów z obszarów poradnictwa edukacyjno-zawodowego.
 • Kompleksowa diagnoza pedagogiczna związana z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia/kariery zawodowej. Dotyczy  sprawdzenia i oceny możliwości psychofizycznych, zainteresowań dziecka w kontekście wyboru zawodu i szkoły.
 • Wsparcie merytoryczne i metodyczne szkolnych doradców zawodowych (adeptów zawodu).
 • Pomoc merytoryczna przy organizacji targów edukacyjnych i giełd szkolnych.
Działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia

Działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
w roku szkolnym 2022/2023

Koordynator zespołu ds. profilaktyki i promocji zdrowia
mgr Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk

b14_2

Indywidualne konsultacje  w ramach profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia (spotkania obywać się będą wg potrzeb zgłaszanych przez szkoły).

Wspieranie imprez środowiskowych, uczestnictwo w projektach lokalnych m.in. szkolne i gminne konkursy profilaktyczne. Wspieranie nauczycieli w przeprowadzeniu szkolnych i gminnych konkursów profilaktycznych (według zgłoszeń z placówek).

Realizacja zajęć z zakresu promocji zdrowia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych i przedszkolaków
- 3 godziny - organizacja zajęć według potrzeb danej grupy wiekowej.

Realizacja programu „Na nałogi wystaw rogi” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  - 4 godziny - organizacja zajęć według potrzeb danej grupy wiekowej.

Promocja zdrowia i psychoedukacja w zakresie zapobiegania i terapii chorób cywilizacyjnych i dietozależnych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.


Prowadzenie komputerowych badań słuchu jako zapobieganie nieprawidłowościom rozwojowym i trudnościom szkolnym w ramach promocji zdrowia.
Prowadzące:
mgr Jolanta Kamińska
mgr Małgorzata Daglis-Hopało
mgr Magdalena Świtalska

Prowadzenie przesiewowych badań wzroku.
Prowadząca:
mgr Agnieszka Morzyńska-Burak

Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
(termin, miejsce oraz forma do ustalenia).

Zagrożenia cywilizacyjne XXI wieku – warsztaty dla uczniów. Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Bullying jako nowe formy zagrożenia” – warsztaty dla uczniów.

Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Danuta Hałasiewicz-Tokarska

Seksting i granice prywatności” – zajęcia dla uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej oraz klas w szkole ponadpodstawowej. Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Danuta Hałasiewicz-Tokarska
„Miłość a elektroniczna fascynacja” – zajęcia dla uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej oraz klas w szkole ponadpodstawowej. Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
„Profilaktyka czerniaka skóry” – warsztaty dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz klas w szkole ponadpodstawowej. Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Warsztaty profilaktyki HIV/AIDS. Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Zapobieganie przemocy w cyberprzestrzeni. Świat gier komputerowych, portali społecznych i jego wpływ na rozwój biologiczny i psychospołeczny dziecka (nastolatka). Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter
Michał Bujarski
Interwencja w przypadku przemocy rówieśniczej – Metoda Wspólnej Sprawy - metoda Kena Rigbiego- praca z uczniami klas IV – VIII. Agnieszka Szreter
Michał Bujarski
Zajęcia wspierające kompetencje społeczno - emocjonalne dzieci 6-letnich „Bezpieczny Przedszkolak”. Marta Mossakowska
Anieszka Morzyńska-Burak

b14_2

Propozycje tematów spotkań z rodzicami i z nauczycielami: (termin, miejsce oraz forma do ustalenia).

Profilaktyka wad wymowy Jolanta Kamińska
Małgorzata Daglis-Hopało
Magdalena Świtalska
Anna Dąbrowska
Zagrożenia cywilizacyjne XXI wieku. Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Agnieszka Szreter
Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Michał Bujarski
Zapobieganie przemocy rówieśniczej w cyberprzestrzeni. Świat gier komputerowych, portali społecznych i jego wpływ na rozwój biologiczny i psychospołeczny dziecka (nastolatka). Agnieszka Szreter
Luiza Rajkowska
Michał Bujarski
Mobing i bullying w szkole. Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Szkodliwy wpływ nadmiernego korzystania z multimediów na dzieci i młodzież. Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter
Michał Bujarski
Różne oblicza nadpobudliwości psychoruchowej. Agnieszka Szreter
Michał Bujarski
Profilaktyka zaburzeń emocjonalnych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego (wsparcie w okresie COVID). Psycholodzy
Jak zorganizować pracę z dzieckiem, uczniem słabowidzącym. Agnieszka Morzyńska-Burak

Szkolenia na zapotrzebowanie szkół i placówek - propozycje tematów

Spotkania szkoleniowe na zapotrzebowanie szkół i placówek
propozycje tematów w roku szkolnym 2022/2023

(termin, miejsce oraz forma do ustalenia)

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju. Elżbieta Brilowska
Marta Mossakowska
Inspirowanie terapii w  przedszkolach, szkołach, udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie terapii integracji sensorycznej. Elżbieta Brilowska
Dojrzałość neuromotoryczna w ocenie dojrzałości szkolnej. Elżbieta Brilowska
Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jolanta Kamińska
Trudności okresu dojrzewania. Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Agnieszka Szreter
Pomoc dziecku w sytuacji kryzysowej. Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Ryzyko próby samobójczej. Agnieszka Szreter
Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Jak pomagać dziecku w szkole – interpretacja opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jolanta Kamińska
Wspomaganie i współpraca nauczycieli z rodzicami. Jolanta Kamińska
Interwencja w przypadku przemocy rówieśniczej
Metoda Wspólnej Sprawy - metoda Kena Rigbiego
– szkolenia dla nauczycieli.
Michał Bujarski
Agnieszka Szreter
Wielospecjalistyczna, kompleksowa diagnoza funkcjonalna ucznia na potrzeby konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Agnieszka Morzyńska-Burak

Możliwe jest także zorganizowanie innych szkoleń i warsztatów
po wcześniejszym uzgodnieniu tego z dyrektor poradni.
Kontakt
Adres
ul. Fabryczna 1
76-200 Słupsk
Kontakt
tel.(fax) 59 8456085
tel. 571 381 158
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia
 • Pon – Pt
  8.00 – 18.00
 • Sb– Ndz
  nieczynne
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
© All rights reserved.
Designed by DJ-Extensions.