foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, tel.(fax) 59 8456085, 571381158, email: sekretariat@poradnia.slupsk.pl

Rodzaje rozpatrywanych spraw

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

Kształcenie specjalne organizuje się dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie oraz zagrożonej niedostosowaniem społecznym, wymagającej stosowania specjalnych metod i form pracy oraz organizacji nauki
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej:

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • słabowidzącym i niewidomym,
  • słabosłyszącym i niesłyszącym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
  • z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje także dzieciom i młodzieży niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych wydawane jest dla dzieci i młodzieży od 3 do 25 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim .

Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego i o potrzebie rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego dla dzieci i uczniów, którym stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły/przedszkola (oddziału przedszkolnego) wydaje Zespół Orzekający w Poradni:

  • na wniosek rodziców/opiekunów prawnych,
  • do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarza (specjalisty) o stanie zdrowia dziecka i wskazaniach utrudniających mu lub uniemożliwiających uczęszczanie do szkoły, z określeniem czasu trwania nauczania indywidualnego (nie krócej niż 30 dni).

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

Gościmy

Odwiedza nas 72 gości oraz 0 użytkowników.

2022 Copyright Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku Rights Reserved