foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, tel.(fax) 59 8456085, 571381158, email: sekretariat@poradnia.slupsk.pl

Arteterapia sposobem wyrażania emocji
zajęcia grupowe dla dzieci

     Grupowe zajęcia arteterapii realizowane są w oparciu o autorski program „Moc Tworzenia” opracowany przez pedagoga mgr Hannę Jastrzębską i psychologa mgr Katarzynę Oleszkiewicz.
    

     Głównym założeniem programu jest odkrywanie nowych możliwości i osiągnięcie pozytywnych zmian w zachowaniu dziecka.
     Zajęcia mają na celu rozładowywanie trudnych emocji u dzieci przejawiających problemy emocjonalne, u dzieci nieśmiałych, dzieci wykazujących postawę lękową i mających trudności w prawidłowej komunikacji z osobami z najbliższego otoczenia. Zajęcia arteterapii służą także wyzwalaniu pozytywnych emocji, umożliwiających optymalne wykorzystanie możliwości rozwojowych dzieci.
     Zajęcia arteterapii – czyli terapii przez sztukę i swobodne działania skierowane są do dzieci jako forma aktywizująca bez względu na ich  poziom intelektualny i wiekowy. Jednocześnie arteterapia pomaga zapobiegać pogłębianiu się stanów chorobowych, wpływa na rozwój zdolności, które mają urzeczywistnić pragnienia i zamierzenia dziecka. Działania przez sztukę mają na celu wyzwalanie ambicji i chęć współpracy, pozwalają dziecku być otwartym na bodźce zewnętrzne oraz dają możliwość eliminowania negatywnych emocji i zaspakajania potrzeby bezpieczeństwa, samooceny i swej wartości.

Odbiorcy:

Zajęcia z arteterapii skierowane są dla uczniów klas  I - VI szkół podstawowych przejawiających trudności w sferze emocjonalnej:

 • dla dzieci nieśmiałych i wykazujących postawę lękową,
 • dla dzieci mających trudności w prawidłowej komunikacji z osobami z najbliższego otoczenia,
 • dla uczniów przejawiających chęć swobody działania przez ekspresję twórczą w celu samorealizacji i wyrażania siebie.

Organizacja zajęć:

Udział w zajęciach opiera się na dobrowolności i spontaniczności.

Zajęcia odbywają się z częstotliwością jeden raz w tygodniu w wymiarze 60 minut, w godzinach popołudniowych. Uczestniczą w nich dzieci ze szkoły podstawowej w zbliżonym do siebie wieku, w podziałach na grupy: I gr. dzieci z kl. I-III, II gr. dzieci z klas IV-VI. Grupa warsztatowa liczy od 4 do 8 dzieci ze stwierdzonymi zakłóceniami w rozwoju emocjonalnym.

Formy i metody pracy są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Podczas terapii stosowane są różnorodne środki i narzędzia oddziaływań: glina, woda, materiały przetwarzalne (masa solna, masa papierowa, plastelina, itp.), farby.

W celu osiągnięcia założonych efektów zajęcia prowadzone są w sposób systematyczny i ciągły.

WAŻNE! Zajęcia rozpoczynają się po zebraniu chętnej grupy dzieci.

Cele etapowe udziału w zajęciach arteterapii:

 • stwarzanie możliwości wypowiadania siebie poprzez wytwory artystyczne,
 • uczenie się wyrażania trudnych emocji w sposób społecznie akceptowany,
 • uaktywnienie i otwarcie się ucznia mającego problemy z nawiązywaniem kontaktów rówieśniczych,
 • uzewnętrznianie własnego świata przeżyć i uczuć,
 • podnoszenie poziomu akceptacji siebie i innych,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • rozbudzanie komunikacji słownej i bezsłownej,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych,
 • kształtowanie osobowości, wyobraźni i inwencji twórczej,
 • zapoznanie z nowym materiałem plastycznym,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • rozwijanie sfery sensorycznej,
 • kształtowanie samodzielności i konsekwencji w działaniu,
 • stwarzanie możliwości porozumiewania się,
 • uczenie się spędzania wolnego czasu w sposób twórczy.

Cele edukacyjno-terapeutyczne udziału w zajęciach arteterapii:

 • zachęcanie do ekspresji twórczej,
 • relaks, wyciszenie,
 • doskonalenie sprawności manualnej i doskonalenie kontroli nad własnymi ruchami,
 • kształcenie percepcji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej, estetyki,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych,
 • wdrażanie do cierpliwości i staranności w pracy własnej i grupy,
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • zwiększanie poczucia bezpieczeństwa w grupie,
 • kształtowanie poczucia przydatności wykonywanych prac,
 • rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności za wyniki własnej pracy,
 • poznanie różnorodnych form wypowiedzi poprzez warsztat plastyczny (tworzywa, techniki plastyczne, rodzaje materiałów plastycznych, sposoby łączenia itp.),
 • pobudzanie wszechstronnego rozwoju dziecka przez stwarzanie możliwości do samorealizacji przez środki artystyczne.

Spodziewane efekty - dziecko:

 • wyraża swoje myśli, emocje, przeżycia w sposób społecznie akceptowany,
 • przeżywa sukces,
 • czuje się zauważone i doceniane,
 • nabywa większej pewności siebie,
 • podwyższa własny poziom samooceny i samoakceptacji,
 • nawiązuje prawidłowe kontakty rówieśnicze,
 • jest wrażliwe na potrzeby innych,
 • potrafi pracować w grupie,
 • rozwija własną wrażliwość estetyczną,
 • doskonali niezbędne umiejętności plastyczne oraz wiedzę z tego zakresu.

Jak zapisać dziecko na zajęcia:

Rodzic składa wypełniony wniosek o objęcie dziecka terapią lub inną formą pomocy, w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Po zebraniu chętnej grupy dzieci rodzic jest telefonicznie informowany o terminie rozpoczęcia zajęć.

Gościmy

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

2021 Copyright Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku Rights Reserved