foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, tel.(fax) 59 8456085, 571381158, email: sekretariat@poradnia.slupsk.pl

REGULAMIN ZESPOŁU

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

w PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U.2013.1257)
 2. Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupsku
 3. Porozumienie zawarte w dniu 4 września 2009 r. pomiędzy Starostą Słupskim a Dyrektorem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupsku dotyczącym zasad zapewnienia dzieciom z Powiatu Słupskiego realizacji wczesnego wspomaganie rozwoju

§ 1

 1. W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku organizowane są zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
 2. Nadzór nad realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju sprawuje dyrektor poradni.

§ 2

POWOŁANIE ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU (ZWWR),

JEGO   SKŁAD I ORGANIZACJA PRACY

 1. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju powoływany jest przez dyrektora poradni, odrębnie dla każdego dziecka, na podstawie:
  1. wniosku rodzica/opiekuna prawnego do Dyrektora PPP w Słupsku o przyznanie godzin wczesnego wspomagania,
  2. opinii PPP o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  3. oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o tym, że dziecko nie korzysta z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w innej placówce oświatowej.
 2. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
  1. pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog,
  2. psycholog,
  3. logopeda,
  4. inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny – rehabilitant, terapeuta integracji sensorycznej, itp.
 3. Pracą zespołu kieruje koordynator pracy zespołu, powołany przez dyrektora poradni.
 4. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dysponuje środkami dydaktycznymi, sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.
 5. Zespół terapeutyczny spotyka się systematycznie na spotkaniach (minimum raz na 3 miesiące), podczas których omawiane są problemy poszczególnych dzieci i ich rodzin, konstruowane są indywidualne programy. Podczas tychże spotkań dokonywana jest również ewaluacja programów, a także ustalanie dalszego rodzaju zajęć specjalistycznych.

§ 3

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ WCZESNEGO

WSPOMAGANIA   ROZWOJU

 1. Do zadań zespołu należy w szczególności:
  1. ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
  2. nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,
  3. opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
  4. analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

§ 4

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW ZESPOŁU

 1. koordynator pracy ZWWR
  1. koordynuje pracę Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
  2. odpowiada za przygotowanie przez zespół programu terapeutycznego, prawidłowe dokumentowanie działań prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, w tym spotkań ZWWR,
  3. organizuje cykliczne spotkania zespołu, które poświęcone są omówieniu problemów dziecka i jego rodziny, ewaluacji programów, a także ustalaniu dalszego przebiegu i rodzaju zajęć specjalistycznych dla dziecka;
 2. psycholog
  1. przeprowadza diagnozę psychologiczną w oparciu o wywiad, obserwację dziecka oraz metody testowe dostosowane do specyfiki zaburzeń i rozwoju dziecka,
  2. ustala wraz z innymi członkami ZWWR indywidualny program terapeutyczny,
  3. prowadzi zajęcia terapeutyczne o charakterze psychopedagogicznym z zastosowaniem odpowiednich metod stymulacji rozwoju psychicznego, stosownie do jego niepełnosprawności w oparciu o zalecenia z pinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i własną diagnozę,
  4. wraz z zespołem systematycznie dokonuje oceny postępów dziecka, w razie potrzeby w uzgodnieniu z zespołem modyfikuje indywidualny program terapeutyczny stosownie do potrzeb i postępów dziecka,
  5. udziela rodzicom pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, wskazówek do pracy z dzieckiem,
  6. koordynuje współpracę z rodzicami,
  7. na wniosek rodziców, wraz z zespołem, przygotowuje opinię psychologiczną,
 3. pedagog specjalny/terapeuta:
  1. przeprowadza diagnozę w oparciu o wywiad, obserwację dziecka oraz metody testowe dostosowane do specyfiki zaburzeń i rozwoju dziecka,
  2. ustala wraz z innymi członkami ZWWR indywidualny program terapeutyczny,
  3. prowadzi zajęcia terapeutyczne z dzieckiem mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, stosownie do jego niepełnosprawności w oparciu o zalecenia z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i własną diagnozę,
  4. przekazuje rodzicom wskazówki do pracy z dzieckiem w domu,
  5. wraz z zespołem systematycznie dokonuje oceny postępów dziecka, w razie potrzeby w uzgodnieniu z zespołem modyfikuje indywidualny program terapeutyczny stosownie do potrzeb i postępów dziecka,
  6. na wniosek rodziców, wraz z zespołem, przygotowuje opinię pedagogiczną,
 4. logopeda
  1. przeprowadza diagnozę logopedyczną,
  2. ustala wraz z innymi członkami ZWWR indywidualny program terapeutyczny
  3. prowadzi terapię logopedyczną stosownie do niepełnosprawności dziecka w oparciu o zalecenia z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i własną diagnozę
  4. przekazuje rodzicom wskazówki do pracy z dzieckiem w domu,
  5. wraz z zespołem systematycznie dokonuje oceny postępów dziecka, w razie potrzeby w uzgodnieniu z zespołem modyfikuje indywidualny program terapeutyczny stosownie do potrzeb i postępów dziecka,
  6. na prośbę rodziców, wraz z zespołem przygotowuje opinię logopedyczną,
 5. rehabilitant/specjalista z zakresu usprawniania ruchowego
  1. ustala wraz z innymi członkami ZWWR indywidualny program terapeutyczny,
  2. prowadzi zajęcia mające na celu pobudzanie psychoruchowego rozwoju dziecka, a w szczególności naprowadzanie na prawidłowy wzorzec ruchowy i aktywne wykonywanie ruchu, stosownie do niepełnosprawności dziecka w oparciu o zalecenia z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i własną diagnozę,
  3. przekazuje rodzicom wskazówki do pracy z dzieckiem w domu,
  4. wraz z zespołem systematycznie dokonuje oceny postępów dziecka, w razie potrzeby w uzgodnieniu z zespołem modyfikuje indywidualny program terapeutyczny stosownie do potrzeb i postępów dziecka.

  § 5

  DOKUMENTACJA PRACY ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

  1. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach zajęć wczesnego wspomagania poprzez:
   1. prowadzenie indywidualnych dzienników zajęć,
   2. opracowanie indywidualnych programów terapeutycznych,
   3. opracowanie oceny postępów dziecka,
   4. opracowanie specjalistycznych opinii.

  § 6

  WYMIAR I MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ. RODZAJE ZAJĘĆ I TERAPII

  1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
  2. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
  3. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
  4. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
  5. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor poradni w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
  6. Zajęcia specjalistyczne prowadzone są cyklicznie przez terapeutę określonej specjalności, zgodnie z ustalonym harmonogramem i obejmują okres trzymiesięczny. O rodzaju zajęć realizowanych przez dziecko decyduje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, uwzględniając zalecenia wynikające z opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, jak również wskazania wynikające z postępowania diagnostycznego. Po każdym cyklu następuje podsumowanie prowadzonej terapii.
  7. W ciągu roku szkolnego dziecko może korzystać z jednego lub kilku różnych cykli zajęć specjalistycznych.

  § 7

  WSPÓŁPRACA Z RODZINĄ DZIECKA OBJĘTEGO WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU

  1. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez:
   1. udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
   2. udzielanie instruktaży i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,
   3. pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Gościmy

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

2022 Copyright Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku Rights Reserved