DRUKI

WNIOSKI:

 1. Wniosek o udzielenie dziecku pomocy (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej)POBIERZ PLIK
  • Wniosek o udzielenie dziecku pomocy dotyczy:
   • przeprowadzenia badania diagnostycznego,
   • przyjęcia dziecka na terapię (pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, zajęcia grupowe, inną ...),
   • udzielenia porady, konsultacji.
 2. Wniosek o wydanie opinii, w tym w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (wniosek składany dopiero po przeprowadzonej  diagnozie psychologiczno-pedagogicznej): POBIERZ PLIK
  • Opinia zawiera: określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka/ucznia, opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka/ucznia w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii, stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia oraz jego uzasadnienie, wskazania dla nauczycieli i rodziców dotyczące pracy z dzieckiem.
 3. Wniosek o wydanie informacji o wynikach badań psychologiczno-pedagogicznych. POBIERZ PLIK
  • Tylko informacja o wynikach badań bez dalszych wskazań do pracy dla nauczycieli i rodziców.
 4. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.  POBIERZ PLIK
  • Wniosek kierowany do poradni przez dyrektora przedszkola, szkoły, placówki.

WNIOSKI  DO ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO PORADNI I INNE DRUKI NA POTRZEBY ZESPOŁU:

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia (o potrzebie kształcenia specjalnego, rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. POBIERZ PLIK
 2. Druk zaświadczenia lekarskiego - w przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego.  POBIERZ PLIK
 3. Druk zaświadczenia okulistycznego - lekarza okulisty - w przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dziecka/ucznia słabowidzącego/niewidomego.  POBIERZ PLIK
 4. Opinia nauczyciela dotycząca organizacji i przebiegu nauczania indywidualnego - dotyczy ucznia, który kontynuuje nauczanie indywidualne w kolejnym roku szkolnym. POBIERZ PLIK

ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA:

 Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia, są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

 1.  Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w celu objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia  POBIERZ PLIK
 2. Druk zaświadczenia lekarskiego dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, ul. Fabryczna 1 w celu objęcia dziecka/ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia. POBIERZ PLIK

INNE DRUKI:

 1.  Upoważnienie do odbioru opinii/orzeczenia.  POBIERZ PLIK
 2. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletniego ucznia dotyczące przekazania dokumentacji diagnostycznej po przeprowadzonych wcześniej badaniach psychologiczno-pedagogicznych w innej poradni do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, ul. Fabryczna 1. POBIERZ PLIK
 3. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w związnu z realizowaniem przez nich celów statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci (NOWE 25.05.2018 r.). POBIERZ PLIK

OPINIE NAUCZYCIELI:

 1. Opinia nauczyciela o uczniu kierowanym na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej.  POBIERZ PLIK
 2. Opinia nauczyciela-polonisty o uczniu kierownym na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej z powodu trudności w nauce czytania i pisania. POBIERZ PLIK
 3. Opinia nauczyciela przedszkola o dziecku kierowanym na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej.  POBIERZ PLIK