foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, tel.(fax) 59 8456085, 571381158, email: sekretariat@poradnia.slupsk.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku

w roku szkolnym 2020/2021 proponuje:

 

Diagnozę i wydanie opinii w sprawie:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • pełnienia przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą (nauczanie domowe),
 • zwolnienia z nauki drugiego języka obcego (dotyczy uczniów z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera),
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
 • o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksji rozwojowej),
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej w przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów z innymi kandydatami,
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonania określonej pracy lub nauki zawodu,
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce,
 • inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży (np. dla PZP, poradni foniatrycznej, sądu, itd.), w tym:
  • oceny rozwoju procesów przetwarzania sensorycznego,
  • oceny rozwoju społeczno-emocjonalnego,
  • oceny rozwoju mowy.
Diagnozę i wydawanie orzeczeń w sprawie:
 • kształcenia specjalnego uczniów, słuchaczy i wychowanków:
  • niesłyszących i słabosłyszących,
  • niewidomych i słabowidzących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  • zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  • niedostosowanych społecznie,
 • potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
 • potrzeby indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 • potrzeby indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
W zakresie terapii w naszej poradni prowadzimy:
 • wczesne wspomaganie rozwoju,
 • indywidualne terapie zaburzeń integracji sensoryczno-motorycznej (terapia SI),
 • zajęcia wszechstronnej stymulacji rozwoju dziecka (terapia ogólnorozwojowa),
 • indywidualne terapie logopedyczne dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, jąkających się i dzieci do 3 r.ż.,
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (przemoc, alkoholizm, konflikty w rodzinie)
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi,
 • terapię pedagogiczną dla dzieci z trudnościami w nauce,
 • terapię aktywującą funkcje uczestniczące w procesie uczenia się matematyki uczniów z klas 0 - III, IV - VIII,
 • terapię dzieci z dysleksją rozwojową,
 • terapię ręki,
 • terapię EEGBiofeedback,
 • terapię funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment (IE),
 • terapię widzenia dla dzieci słabowidzących
 • grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z rozpoznanym ADHD,
 • Trening Zastępowania Agresji dla uczniów z zaburzeniami zachowania,grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zespołem Aspergera.
W zakresie doradztwa prowadzimy:
 • doradztwo wychowawcze dla rodziców i nauczycieli (trudności wychowawcze, problemy okresu dojrzewania, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania i inne),
 • orientacja i poradnictwo zawodowe, pomoc w przygotowaniu do wyboru kierunku dalszego kształcenia i wyboru zawodu,
 • działania mediacyjne między stronami konfliktu (uczniami, rodzicami, nauczycielami),
 • działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
 • doradztwo w zakresie diagnozy z zastosowaniem Testu Umiejętności na Starcie Szkolnym (TUNSS) i Testu Pamięci Roboczej (TPR), wspomagania dzieci sześcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

W zakresie doradztwa edukcyjno-zawodowego proponujemy:

 • organizowanie spotkań tematycznych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z zakresu orientacji i doradztwa zawodowego,
 • udzielanie wsparcia metodycznego początkującym szkolnym doradcom zawodowym lub pedagogom realizującym zadania w zakresie doradztwa zawodowego,
 • motywowanie uczniów do wybierania i kontynuowania nauki w zawodzie,
 • pomoc w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
W zakresie profilaktyki oferujemy:
 • prowadzenie przesiewowych badań słuchu, mowy,
 • prowadzenie przesiewowych badań integracji sensorycznej,
 • prelekcje dla rodziców zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami,
 • zajęcia warsztatowe dla rodziców w zakresie rozwoju ich umiejętności wychowawczych,
 • prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami,
 • organizowanie spotkań tematycznych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów  z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego,
 • udzielania wsparcia metodycznego początkującym szkolnym doradcom zawodowym lub pedagogom realizującym zadania w zakresie doradztwa zawodowego,
 • motywowanie uczniów do wybierania i kontynuowania nauki w zawodzie,
 • pomoc w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
 • udzielanie konsultacji rodzicom, nauczycielom i innym osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą,
 • udzielanie wsparcia pedagogom, psychologom szkolnym, logopedom, terapeutom, nauczycielom w rejonie działania poradni.

Gościmy

Odwiedza nas 104 gości oraz 0 użytkowników.

2020 Copyright Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku Rights Reserved