Spotkania szkoleniowe na zapotrzebowanie szkół i placówek -

propozycje tematów w roku szkolnym 2018/2019

(termin, miejsce oraz forma do ustalenia)

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju.

Elżbieta Brilowska
Magdalena Świtalska

Inspirowanie terapii w  przedszkolach, szkołach, udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie terapii integracji sensorycznej.

Elżbieta Brilowska

Dojrzałość neuromotoryczna w ocenie dojrzałości szkolnej.

Elżbieta Brilowska

Podstawy terapii ręki (dla nauczycieli przedszkoli i nauczycieli nauczania zintegrowanego).

Barbara Mazurkiewicz

Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jolanta Kamińska

Trudności okresu dojrzewania.

Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Agnieszka Szreter

Pomoc dziecku w sytuacji kryzysowej.

Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk

Ryzyko próby samobójczej.

Agnieszka Szreter

Jak pomagać dziecku w szkole – interpretacja opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jolanta Kamińska

Wspomaganie i współpraca nauczycieli z rodzicami.

Jolanta Kamińska

Interwencja w przypadku przemocy rówieśniczej
Metoda Wspólnej Sprawy - metoda Kena Rigbiego
– szkolenia dla nauczycieli.

Michał Bujarski
Agnieszka Szreter

Wielospecjalistyczna, kompleksowa diagnoza funkcjonalna ucznia na potrzeby konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Agnieszka Morzyńska-Burak

 

Możliwe jest także zorganizowanie innych szkoleń i warsztatów
po wcześniejszym uzgodnieniu tego z dyrektor poradni.