foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, tel.(fax) 59 8456085, 571381158, email: sekretariat@poradnia.slupsk.pl

Powiatowy konsultant ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego
mgr Luiza Rajkowska

 • Wsparcie w zakresie tworzenia lub modyfikowania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
 • Udzielanie wsparcia doradcom zawodowym/ koordynatorom doradztwa w szkołach w zakresie: 
  • badania umiejętności, zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji zawodowych uczniów,
  • rozwijania kompetencji społecznych,
  • pracy z uczniami nad planowaniem ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
  • sposobów pracy z rodzicami i opiekunami prawnymi.
 • Udostępnianie informacji edukacyjno–zawodowej.
 • Wspieranie aktywności szkół w środowisku lokalnym/regionalnym w zakresie edukacji zawodowej (np. targi pracy, targi edukacyjne, drzwi otwarte, wizyty studyjne).
 • Wspomaganie szkół w nawiązywaniu kontaktów szkół z pracodawcami.

tiny

Preorientacja zawodowa dla uczniów szkół podstawowych.
Orientacja i poradnictwo edukacyjno-zawodowe
dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych
i szkół ponadpodstawowych.

mgr Luiza Rajkowska - doradca zawodowy, powiatowy konsultant ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego i wspomagania działania pedagogów i doradców w zakresie wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego.
mgr Agnieszka Szreter - pedagog, doradca zawodowy

 • Grupowe zajęcia dla uczniów (szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych) aktywizujące do świadomego wyboru zawodu/szkoły i planowania kariery edukacyjno-zawodowej.
  Liczba godzin zajęć zależna od potrzeb szkół/placówek oświatowych.

  Prowadzące: mgr Luiza Rajkowska, mgr Agnieszka Szreter
 • Proponowana tematyka zajęć grupowych:
  • Warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów IV – VI klasy szkoły podstawowej. „Kim jestem – Kim mogę być?. Rozwijanie zainteresowań i predyspozycji edukacyjnych – zajęcia mają charakter preorientacyjny - 45 minut.
  • "Przygotowanie do wyboru zawodu i szkoły. Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych/wyższych" – 45 minut. Zajęcia przeznaczone dla uczniów III klasy gimnazjalnej.
  • ­"Przegląd zawodów i specjalności dostępnych na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej/wyższej" – 45 minut. Zajęcia przeznaczone dla uczniów IV klasy technikum i III klasy liceum ogólnokształcącego.
  • ­"Trendy na rynku pracy – aktualne informacje na temat sytuacji społeczno – gospodarczej w Polsce i na świecie" – 45 minut.
  • "Bezpiecznie od startu – pracowite wakacje dla nastolatków – zajęcia uświadamiające korzyści i zagrożenia związane z podjęciem pierwszej pracy przez młodzież" – 45 minut
  • "Problemy procesu dorastania w kontekście planowania kariery edukacyjno – zawodowej – zajęcia pomagające uświadomić nastolatkom, że ich teraźniejsze zachowania, postawy i decyzje mają ogromny wpływ na osobiste losy każdego z nich" – 45 minut
 • Spotkania informacyjne dla rodziców uczniów kończących klasę gimnazjalną/szkołę ponadgimnazjalną/szkołę ponadpodstawową.
  Prowadzące: mgr Luiza Rajkowska, mgr Agnieszka Szreter
  Tematyka spotkań:
  • "Stan zdrowia dziecka a wybór zawodu i szkoły" – ograniczone możliwości wyboru ścieżki kształcenia zawodowego ze względu na stan zdrowia – 45 minut.
  • "Rodzic – doradcą w drodze kariery. O znaczącej roli rodzica w przygotowaniu dziecka do wyboru zawodu i szkoły" – 45 minut.
  • "Dlaczego warto rozwijać zainteresowania dziecka - zajęcia dla rodziców uczniów szkół podstawowych" - 45 min.
  • "Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów III klasy gimnazjum – przygotowanie dziecka do wyboru kierunku kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej" - 35 minut.
 • Spotkania informacyjne przeznaczone dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, szkolnych doradców zawodowych i innych zainteresowanych tematyką poradnictwa zawodowego młodzieży.
  Tematyka spotkań będzie dotyczyła aspektów poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, warsztatu pracy szkolnego doradcy zawodowego oraz jego pracy merytorycznej i metodycznej.
  Informacje o planowanych spotkaniach będą wyświetlone na stronie internetowej poradni.
 • Rola rodzica w przygotowaniu dziecka do wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej - zebrania informacyjne dla rodziców uczniów gimnazjum
  Prowadząca: mgr Luiza Rajkowska
 • Porady indywidualne dla uczniów dotyczące wyboru zawodu i szkoły organizowane na terenie poradni lub na terenie szkoły.
 • Porady indywidualne dla rodziców w siedzibie poradni oraz na terenie szkoły, placówki. ­
 • Konsultacje przeznaczone dla pedagogów i szkolnych doradców zawodowych dotyczące organizacji warsztatu pracy, pomocy medycznej, wymiany doświadczeń, wymiany materiałów z obszarów poradnictwa edukacyjno-zawodowego.
 • Kompleksowa diagnoza pedagogiczna związana z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia/kariery zawodowej. Dotyczy  sprawdzenia i oceny możliwości psychofizycznych, zainteresowań dziecka w kontekście wyboru zawodu i szkoły.
 • Wsparcie merytoryczne i metodyczne szkolnych doradców zawodowych (adeptów zawodu).
 • Pomoc merytoryczna przy organizacji targów edukacyjnych i giełd szkolnych.

Gościmy

Odwiedza nas 127 gości oraz 0 użytkowników.

2020 Copyright Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku Rights Reserved