foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, tel.(fax) 59 8456085, 571381158, email: sekretariat@poradnia.slupsk.pl

UCZNIOWIE

Oferta dla  uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Zajęcia indywidualne dla uczniów w poradni

Terapia pedagogiczna – usprawnianie głęboko zaburzonych funkcji percepcyjnych, doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia (uczniowie klas I-IV, V-VIII).

Iwona Rogozińska
Jolanta Natora
Katarzyna Michalska-Kapela
Agnieszka Szreter
Luiza Rajkowska

Indywidualne zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla dzieci z objawami nadpobudliwości psychoruchowej (uczniowie klas I – IV, V - VIII).

Michał Bujarski
Agnieszka Szreter

Terapia EEG biofeedback dla uczniów.

Małgorzata Daglis-Hopało

 Terapia zaburzeń integracji sensoryczno-motorycznej.  Elżbieta Brilowska
Joanna Łepek
Terapia funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment (terapia IE - forma indywidualna) – terapia stymulująca procesy poznawcze, skierowana dla uczniów z normą intelektualną, zapisy odbywają się po wcześniejszej diagnozie i/lub konsultacji z psychologiem prowadzącym.  Katarzyna Oleszkiewicz
Jolanta Kamińska

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach - TRS (indywidualna pomoc psychologiczna).

Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Katarzyna Oleszkiewicz

Indywidualna pomoc psychologiczna.

Michał Bukarski
Katarzyna Oleszkiewicz
Jolanta Łaćwik-Kowalczuk
Danuta Hałasiewicz-Tokarska

Indywidualna terapia logopedyczna.

Małgorzata Daglis-Hopało
Anna Dąbrowska
Jolanta Kamińska

Doradztwo edukacyjno-zawodowe.
Diagnoza pedagogiczna – kompleksowa ocena preferencji i predyspozycji edukacyjno-zawodowych.

Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter

Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne dla uczniów klas IV-VII (w tym dla uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki).

Luiza Rajkowska

Terapia indywidualna dla uczniów słabowidzących – usprawnianie zaburzonego zmysłu wzroku.

Agnieszka Morzyńska-Burak

 

Zajęcia grupowe dla uczniów w poradni

„Emocjonalny zawrót głowy” – wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego – warsztaty.

Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Danuta Hałasiewicz-Tokarska

Warsztaty dla dzieci z ADHD – cykl 10 spotkań (grupy 8-10 osobowe), konieczne zaświadczenie lekarskie po-twierdzające diagnozę ADHD.

Michał Bujarski
Agnieszka Szreter

„Trening Zastępowania Agresji” – zajęcia dla dzieci z klas I-III, IV-VIII, klasy gimnazjalnej. TZA jest metodą interwencji skierowanej na zmianę zachowań agresywnych i przemocowych dzieci, młodzieży i dorosłych na zachowania pożądane, prospołeczne. Program jest od-powiedni zarówno dla sprawców, jak i ofiar przemocy.

Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Danuta Hałasiewicz-Tokarska

 „Mistrz ortografii” – doskonalenie sprawności ortograficznej – uczniowie kl. V.  Katarzyna Michalska-Kapela
Warsztaty matematyczne dla uczniów klas IV - VI wykazujących uzdolnienia.  Luiza Rajkowska

 

Zajęcia grupowe dla uczniów na terenie szkół

„GADKI” – zajęcia zakresu psychoprofilaktyki zagrożeń (ochrona dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem) i kształtowania postawy dystansu wobec osób nieznajomych – uczniowie klas I - III szkoły podstawowej.

Katarzyna Michalska-Kapela
Katarzyna Oleszkiewicz

„Warsztaty kreatywnego myślenia”- dla dzieci z klas IV - VI.

Katarzyna Michalska-Kapela
Katarzyna Oleszkiewicz

„Emocjonalny zawrót głowy” – cykl warsztatów rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne – dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych.

Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Danuta Hałasiewicz-Tokarska

 „Trening twórczego myślenia” – zajęcia warsztatowe dla klas VII - VIII.  Danuta Hałasiewicz-Tokarska
„Zgrany zespół” – zajęcia warsztatowe dla uczniów kl. V, VI, VII.  Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Rozwijanie umiejętności psychospołecznych, pomocnych w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, ułatwiających kontakt z innymi ludźmi – klasy IV – VI.  Katarzyna Oleszkiewicz
Katarzyna Michalska-Kapela
Jak efektywnie organizować czas przeznaczony na naukę – klasy IV – VI.  Katarzyna Oleszkiewicz
Katarzyna Michalska-Kapela
Grupa terapeutyczno-rozwojowa dla dziewcząt z klas VI – VIII. Budowanie pozytywnej samooceny u dziewcząt w okresie adolescencji - zwiększenie pewności siebie i własnej skuteczności w radzeniu sobie z trudnościami i pełnieniu różnych ról życiowych, określenie swoich mocnych stron, efektywne zarządzanie własnym potencjałem i planowanie swojej drogi edukacyjno-zawodowej, rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia.  Agnieszka Szreter
Luiza Rajkowska

Gościmy

Odwiedza nas 116 gości oraz 0 użytkowników.

2020 Copyright Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku Rights Reserved