foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, tel.(fax) 59 8456085, 571381158, e-mail: pppslupsk2@interia.pl

Podstawy prawne działania

Akt założycielski Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku jako placówki publicznej z dnia 10 września 1993 r. wydany został przez Kuratora Oświaty w Słupsku.

Rada Powiatu Słupskiego podjęła Uchwałę Nr XXIV/150/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie reorganizacji poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w powiecie słupskim.

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna działa w oparciu o:

  • Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.2015.2156 j.t.). TREŚĆ USTAWY
  • Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2014.191 j.t.). TREŚĆ USTAWY
  • Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013.199). TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA
  • Rozporządzenie MENiS z 11 grudnia 2002 r.w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej  (Dz.U.2002.223.1869 z późn. zmianami).  TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA
  • Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ.U.2013.532).   TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA
  • Rozporządzenie MEN z 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U.2014.1157). TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA
  • Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (dz. U. Nr 173 z 2008 r., poz. 1072).  TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA
  • Rozporządzenie MEN z 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U.2013.1257). TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA
  • Rozporządzenie MEN z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  (Dz.U.2015.1113). TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA

Gościmy

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.

2017 Copyright Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku Rights Reserved