Co zrobić, aby dziecko mogło zostać objęte zajęciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju?

  

Aby dziecko mogło być objęte zajęciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju musi mieć opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinia o potrzebie wczesnego wspomgania rozwoju wydawana jest przez zespoły orzekające działające w publicznych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych. W związku z tym należy udać się do poradni właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka lub jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola (oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego), do poradni w rejonie, której znajduje sie placówka.

  

Aby zespół orzekający działający w poradni mógł rozpatrzyć, czy zachodzi potrzeba wydania opinii do wczesnego wspomagania, dziecko przede wszystkim musi mieć wykonane aktualne badania psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne. Badania te można wykonać w poradni (w poradniach publicznych - bezpłatnie).

Dodatkowo rodzice lub prawni opiekunowie dziecka są zobowiązani dostarczyć do poradni:

Po uzyskaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju  należy udać się do placówki, która realizuje wczesne wspomaganie. W wybranej przez siebie placówce dowiedzą się Państwo szczegółowo wszystkiego na temat organizacji zajęć.